Can you speak English? :))

anh meme, hinh troll Can you speak English? :))
7919 31477 238169
Submit comment
    No comments yet

Lại bảo khum đúng đi :v

Để tao kể cho m nghe

Nái nì nạ nời

Dép lào tao mang mỏng như lưỡi lam là để tới công chuyện với mày

Anh sai ở đâu?

Gỡ phong tỏa rồi các bạn ơiiii

Ckầm kảm lên mấy đứa =))

Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close